Vytvoriť faktúru

BANSKÉ PROJEKTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BANSKÉ PROJEKTY
IČO 31396828
DIČ 2020338001
IČ DPH SK2020338001
Dátum vzniku 13 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BANSKÉ PROJEKTY
Miletičova 23
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 773 250 €
Zisk 3 119 €
Aktíva 1 442 022 €
Vlastný kapitál 930 166 €
Kontaktné informácie
Email banskeprojekty@banskeprojekty.sk
Phone(s) +421252200600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,208,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 936,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 936,520
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 931,406
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,114
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,994
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 117,460
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,399
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 116,061
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 125,267
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 120,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,002
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,265
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,267
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,199
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,289
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,289
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 933,285
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,570
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,570
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,303
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 103,793
2. Ostatné fondy (427, 42X) 103,793
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 807,500
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 807,500
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,119
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,518
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,259
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,778
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,481
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,324
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,324
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 104,708
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 92,602
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,602
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,900
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,757
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,326
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,859
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,783
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,783
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 903,218
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 773,250
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 882,578
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -129,969
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,641
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,534
D. Služby (účtová skupina 51) 402,827
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 247,324
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 183,327
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,465
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,532
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,443
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,443
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,248
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,335
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,166
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,166
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,163
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,908
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,927
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -138
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015