Vytvoriť faktúru

SLOVAK INVESTMENT GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAK INVESTMENT GROUP
IČO 31396895
DIČ 2020306101
IČ DPH SK2020306101
Dátum vzniku 20 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK INVESTMENT GROUP
Saratovská 13
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 335 051 €
Zisk -910 884 €
Aktíva 9 556 116 €
Vlastný kapitál -157 861 €
Kontaktné informácie
Email rkafonek@aere.com
Phone(s) +420547212823, 0220512352
Fax(es) 0220512310
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,415,261
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,128,087
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,342,367
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 5,342,367
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,785,720
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 233,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,456,066
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,003
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 76,054
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,395
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 61,560
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 61,560
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 74,706
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,706
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,706
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 146,129
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 146,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,779
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,779
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,415,261
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,094,357
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,700,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -734,599
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -734,599
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -910,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,320,904
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,234,997
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 7,137,715
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 97,282
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 83,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,361
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,546
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,000
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,330,680
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,335,051
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,330,680
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,371
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 274,753
D. Služby (účtová skupina 51) 293,965
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,212
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 809,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 809,659
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -59,451
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,870
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -93,957
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 761,962
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,531
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,523
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 767,851
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 764,573
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 764,573
O. Kurzové straty (563) 169
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -766,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -860,277
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,607
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,339
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 36,268
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -910,884
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.09.2016