Vytvoriť faktúru

Istrokon FG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Istrokon FG
IČO 31397026
DIČ 2020330532
IČ DPH SK2020330532
Dátum vzniku 12 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Istrokon FG
Tomášikova 29
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 142 080 €
Zisk 48 451 €
Aktíva 1 527 987 €
Vlastný kapitál 1 203 836 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243415392, +421243415465, +421243423634
Fax(es) 0243423634
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,500,867
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,526
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,526
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,597
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,224
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,705
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,461,915
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 159,956
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 159,956
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,282,423
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,255,421
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,421
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,906
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,536
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 802
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,734
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 426
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 426
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,500,867
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,252,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,196,532
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,210,534
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,451
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,914
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,327
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,501
12. Odložený daňový záväzok (481A) 86
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 229,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 168,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,267
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,524
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,316
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,787
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,359
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,359
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,141,667
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,142,080
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,141,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 413
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,078,256
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,641,836
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,458
D. Služby (účtová skupina 51) 223,987
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 130,314
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,357
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,737
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,220
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 886
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,100
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,100
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 56,532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,143
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,386
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,334
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 816
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 816
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 514
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,518
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,067
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,065
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,451
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016