Vytvoriť faktúru

Daneta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Daneta
IČO 31397387
DIČ 2020330543
IČ DPH SK2020330543
Dátum vzniku 28 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Daneta
Hálová 17
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 670 €
Zisk -3 753 €
Aktíva 8 812 €
Vlastný kapitál 3 043 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262242151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,750
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,723
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,181
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,160
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,160
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 330
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 212
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 222
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 222
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -710
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 245
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 245
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,841
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,284
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,125
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,753
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,405
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 67
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,338
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,914
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 155
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,670
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,670
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,670
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,983
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,135
D. Služby (účtová skupina 51) 2,051
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,481
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,785
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 696
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 188
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 750
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 750
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,378
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,484
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 440
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 440
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,753
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015