Vytvoriť faktúru

CREATIVE MUSIC HOUSE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREATIVE MUSIC HOUSE
IČO 31397450
DIČ 2020347428
IČ DPH SK2020347428
Dátum vzniku 27 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREATIVE MUSIC HOUSE
Višňová 7A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 388 460 €
Zisk 18 550 €
Aktíva 324 691 €
Vlastný kapitál 113 908 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911655943
Fax(es) 0254793482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 346,106
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 145,606
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,467
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,438
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,029
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 32,139
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,639
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 25,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,670
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 119
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 44,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,387
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,387
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,042
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,178
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,944
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 135,472
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,472
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,830
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,919
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 911
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,106
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,458
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,717
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 103,888
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 103,888
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,964
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 25,682
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 103,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,826
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,507
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 380
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 548
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 548
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,021
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,684
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 624
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 714
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 381,709
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 388,460
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 381,709
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -942
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,693
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,381
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,145
D. Služby (účtová skupina 51) 292,051
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,255
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,961
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,961
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 72
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,897
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,079
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,571
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 111
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,141
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,118
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,118
O. Kurzové straty (563) 2,086
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,050
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,500
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397450 DIČ: 2020347428 IČ DPH: SK2020347428
 • Sídlo: CREATIVE MUSIC HOUSE, Višňová 7A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 18.01.1999
  Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 29.08.1996
  Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 29.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tomáš Zubák 2 224 € (33.5%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Peter Graus 2 224 € (33.5%) Súťažná 17 Bratislava 821 08
  Marián Kachút 2 191 € (33%) Nejedlého 27 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2007Nové sidlo:
   Višňová 7A Bratislava 831 01
   12.12.2007Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   29.04.2004Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   12.03.2004Nové obchodné meno:
   CREATIVE MUSIC HOUSE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mikulášska 1 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Graus Súťažná 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.08.1996
   Marián Kachút Nejedlého 27 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   23.06.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie a výroba nosičov zvuku a obrazu
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
   nakladanie s výslekami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zubák Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1999
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 29.08.1996
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Tomáš Zubák Energetikov 190/9 Prievidza 971 01
   28.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   Sqeezer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Graus Andreja Sládkoviča 4/4 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Graus D.Tatarku 24/6 Prievidza 971 01
   16.02.1997Zrušené obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   ANNONCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 12 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Kudláček Dornierstrasse 18 Bonn Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Vilček Bazovského 12 Bratislava 841 01