Vytvoriť faktúru

DANUBIASERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBIASERVICE
IČO 31397549
DIČ 2020306178
IČ DPH SK2020306178
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DANUBIASERVICE
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 609 307 €
Zisk 184 811 €
Aktíva 5 299 816 €
Vlastný kapitál 1 483 018 €
Kontaktné informácie
Email info@danubiaservice.sk
Webová stránka http://servisskoda.sk;http://www.danubiaservice.sk;http://www.generali.sk;http://www.servisskoda.sk;http://www.stkbratislava.sk
Phone(s) +421248484110, +421244461597, +421244461593, +421248484120, +421248484130
Mobile phone(s) +421904608027, +421905608028
Fax(es) 0248484106
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,790,798
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 344,975
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,826
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,826
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 339,149
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 337,713
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,436
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,430,178
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,688,800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 245,084
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 35,816
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,407,900
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 733,374
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 722,339
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,029
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713,310
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,211
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,824
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,004
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,790
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,645
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,578
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,798
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,323,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,314
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,314
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 78,911
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,965
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,965
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,003,821
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,003,821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,502
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,445
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,539
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,906
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,059,564
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,444,024
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,442,834
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 352,446
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,062
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 63,924
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 48,482
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,912
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,714
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,442
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40,442
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 342,474
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 18,759
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 323,715
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,476,830
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,609,307
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,338,538
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,087,137
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,623
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 16,341
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,218
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125,696
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,350,073
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,793,163
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,542,762
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,048
D. Služby (účtová skupina 51) 1,285,103
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,445,653
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,040,326
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 362,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,316
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 91,920
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,765
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,765
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 45,686
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,004
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,065
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 259,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,813,413
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 257
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 257
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,394
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 249,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 64,286
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 60,416
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,870
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,811
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016