Vytvoriť faktúru

EDICULA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDICULA
IČO 31397611
DIČ 2020306167
IČ DPH SK2020306167
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDICULA
Radvanská 29
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 852 €
Zisk 5 102 €
Aktíva 11 892 €
Vlastný kapitál -132 466 €
Kontaktné informácie
Email edicula@chello.sk
Phone(s) 0905833532
Mobile phone(s) 0905833532, 0908195239
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,479
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,599
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,599
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -2,484
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,083
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,880
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ -276
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 8,353
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,802
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 23,802
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,802
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,813
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,813
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,188
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 198
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 990
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,479
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,482
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,363
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 8,392
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -156,947
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -156,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,102
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,961
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 182,961
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,551
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,551
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 176,410
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,852
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,852
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,852
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,678
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,673
D. Služby (účtová skupina 51) 1,815
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 960
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,230
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,230
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,174
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,364
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,102
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016