Vytvoriť faktúru

ISTRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTRAN
IČO 31397760
DIČ 2020354765
IČ DPH SK2020354765
Dátum vzniku 03 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTRAN
Žitná 42
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 349 947 €
Zisk 2 789 €
Aktíva 217 852 €
Vlastný kapitál 44 368 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263828943, 0252633171, 0905863774, 828943
Mobile phone(s) 0905863774
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 220,746
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,448
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,448
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,448
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,498
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,959
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,959
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57,078
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,793
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90,461
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,237
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 85,224
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,800
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,746
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,828
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,828
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,789
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,239
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,891
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32,990
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,901
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 133,348
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 143,810
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,810
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 525
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,898
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -13,885
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 587
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 587
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 349,908
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 349,947
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 342,548
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,360
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,265
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,432
D. Služby (účtová skupina 51) 122,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 111,846
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,899
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,994
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,953
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,335
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,640
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,640
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 416
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,682
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,880
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,117
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,293
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,293
O. Kurzové straty (563) 162
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,662
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,785
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,785
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,789
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016