Vytvoriť faktúru

SETING Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SETING Bratislava
IČO 31397778
DIČ 2020354600
IČ DPH SK2020354600
Dátum vzniku 04 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETING Bratislava
Vranovská 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 736 798 €
Zisk 12 223 €
Aktíva 496 962 €
Vlastný kapitál 201 951 €
Kontaktné informácie
Email info@seting.sk
Webová stránka http://www.seting.sk
Phone(s) +421263810251, +421263810253
Fax(es) 0263810253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 455,127
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,569
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,569
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,569
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 423,617
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,037
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,783
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 325,300
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 323,022
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,022
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 819
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,459
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,280
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,605
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,675
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,941
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,941
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 455,127
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,858
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 152,927
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,899
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,809
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 245,269
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 120,656
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,656
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,543
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,786
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,953
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,262
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,244
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 736,859
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 736,798
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 736,859
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -17,577
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 721,385
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 438,132
D. Služby (účtová skupina 51) 56,565
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 204,343
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,291
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,307
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 909
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,795
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,795
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 224,585
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -245
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,168
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,945
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,945
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015