Vytvoriť faktúru

WOODI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WOODI
IČO 31397808
DIČ 2020424021
IČ DPH SK2020424021
Dátum vzniku 04 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WOODI
Donnerova 3/6
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 804 €
Zisk 2 132 €
Aktíva 64 711 €
Vlastný kapitál -65 183 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265428722, 0903423454
Mobile phone(s) +421903423454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,001
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,776
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -1,560
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,681
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -12
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -12
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,598
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,797
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,797
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 801
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -20
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 945
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 945
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,051
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 43,152
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 43,152
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,962
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -183,297
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -183,297
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,132
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -266
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 63
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -329
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,944
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 792
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 792
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 146,036
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,396
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 79,804
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 79,804
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,816
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,085
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,054
D. Služby (účtová skupina 51) 18,051
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,853
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 972
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,719
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,711
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,627
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 508
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 508
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,627
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015