Vytvoriť faktúru

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
IČO 31398111
DIČ 2020322216
IČ DPH SK2020322216
Dátum vzniku 10 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 024 290 €
Zisk 3 885 €
Aktíva 6 223 980 €
Vlastný kapitál -222 828 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.ottovo.cz/
Phone(s) +421257202111
Fax(es) 0252962027
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,818,192
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,056
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,056
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,056
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,816,136
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,702,318
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 909,190
3. Výrobky (123) - /194/ 4,029,118
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -235,990
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 251,378
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 251,378
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 842,487
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 800,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800,961
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,987
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,539
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,953
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,655
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,298
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,818,192
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -218,944
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -230,132
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 571,396
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -801,528
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,885
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,037,136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,022,309
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,317,802
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,317,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701,627
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,827
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,827
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,228,269
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,024,290
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 710,157
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 517,593
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -203,870
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,017,345
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 416,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,607
D. Služby (účtová skupina 51) 589,722
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 467
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 467
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,945
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,884
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 288
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 279
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,885
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016