Vytvoriť faktúru

ŠTÚDIO KOLIBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠTÚDIO KOLIBA
Stav Zrušená
IČO 31398227
DIČ 2020322227
IČ DPH SK2020322227
Dátum vzniku 10 Júla 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ŠTÚDIO KOLIBA
Brečtanova 1
83314
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 535 028 €
Zisk -2 082 654 €
Aktíva 9 813 254 €
Vlastný kapitál -33 783 953 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254771921
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,613,242
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,288,777
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,594
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 17,897
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 2,697
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,268,183
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,882,021
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,132,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 416
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 49,510
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 204,015
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,601
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 274,541
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 269,884
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,884
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,657
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,517
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,543
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,864
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,842
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,613,242
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,866,607
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 999,137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 999,137
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,038,140
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,021,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 505,751
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,526,981
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,082,654
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,478,108
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 283,386
12. Odložený daňový záväzok (481A) 283,386
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,490,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 798,504
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 798,504
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 875,210
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,050,847
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 435
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 762,448
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,704,398
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,741
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,741
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,501,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,535,028
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,087,278
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,140
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 438,610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,859,573
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,199
D. Služby (účtová skupina 51) 271,269
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,322
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,608
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,512
4. Sociálne náklady (527, 528) 202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 99,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 189,386
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 189,386
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 58,291
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,182,913
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -324,545
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772,810
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,713,569
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,713,355
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 77,878
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,635,477
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,713,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,038,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,541
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 41,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,082,654
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
 • IČO:31398227 DIČ: 2020322227 IČ DPH: SK2020322227
 • Sídlo: ŠTÚDIO KOLIBA, Brečtanova 1, 83314, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2016Zrušené obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   22.07.1996Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   ŠTÚDIO KOLIBA a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť