Vytvoriť faktúru

KVANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KVANT
IČO 31398294
DIČ 2020330565
IČ DPH SK2020330565
Dátum vzniku 13 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVANT
84248
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 134 772 €
Zisk 2 419 626 €
Aktíva 7 846 994 €
Vlastný kapitál 1 952 073 €
Kontaktné informácie
Email kvant@kvant.com
Webová stránka http://www.kvant.sk
Phone(s) +421265411344, +421265411353
Fax(es) 0265411344
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,934,338
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,674,152
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 88,446
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 55,182
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 33,264
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,579,067
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 402,054
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 815,489
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,157,084
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 185,990
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 18,450
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,902,138
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,329,534
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,599,695
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,589,356
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,140,483
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,727
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 14,727
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,006,485
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,770,157
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,770,157
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,228
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 216,100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,551,392
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 67,840
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,483,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 358,048
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 357,687
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,934,338
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,474,285
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,465
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,419,626
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,037,272
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,825
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,973
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 21,852
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 300,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,464,308
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,298,162
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,298,162
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,581,973
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,198
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,254
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445,167
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,554
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 89,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 89,221
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,156,918
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 422,781
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 24,330
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 398,451
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,953,095
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,134,772
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,571,289
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 8,557,034
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,824,772
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 85,188
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,489
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,744,451
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,542,905
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,761,732
D. Služby (účtová skupina 51) 3,718,217
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,208,222
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 867,666
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 298,682
4. Sociálne náklady (527, 528) 41,874
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 349,278
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 349,278
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 74,741
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 32,568
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,680
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,390,321
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,930,241
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,663
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,314
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,314
XII. Kurzové zisky (663) 101,744
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 383,682
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,110
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,110
O. Kurzové straty (563) 278,989
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61,583
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277,019
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,113,302
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 693,676
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 714,334
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -20,658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,419,626
Dátum aktualizácie údajov: 02.03.2016