Vytvoriť faktúru

Terraprojekt - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Terraprojekt
IČO 31398570
DIČ 2020330587
IČ DPH SK2020330587
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Terraprojekt
Podunajská 24
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 192 346 €
Zisk 154 322 €
Aktíva 895 444 €
Vlastný kapitál 703 035 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245523771, +421245523774
Fax(es) 0245523103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,091,261
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,774
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,139
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,213
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,422
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,422
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,065,291
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 185
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 185
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 842,865
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 335,177
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,177
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 507,460
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 228
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 222,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,161
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 220,080
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,196
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,196
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,091,261
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 857,357
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 120,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 120,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 371,783
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 371,783
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 187,252
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 187,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,322
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233,481
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,169
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,169
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,445
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 141,036
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,036
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,060
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,121
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,867
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,867
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 423
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,192,346
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,192,346
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,192,346
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,362
D. Služby (účtová skupina 51) 447,853
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 431,699
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 309,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 113,528
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,846
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,030
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,069
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,069
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 49,784
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,795
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 175,754
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 719,131
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 33
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 175,648
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,326
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,326
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015