Vytvoriť faktúru

IMMO Xpert - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMO Xpert
IČO 31398600
Dátum vzniku 18 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO Xpert
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 862 €
Zisk -73 796 €
Aktíva 661 323 €
Vlastný kapitál 652 002 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258269202
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 600,142
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 592,401
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 592,401
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 390,198
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,059
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 144
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,006
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,006
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,006
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,154
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 133
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,021
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 581
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 600,142
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 578,206
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,087
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,087
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,109
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,109
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 639,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 639,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,796
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,936
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 403
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 403
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,533
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 553
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,862
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,861
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,929
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,477
D. Služby (účtová skupina 51) 10,393
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,313
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,083
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,283
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,947
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,411
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,335
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 174
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,556
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,729
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -73,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -73,796
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.06.2016