Vytvoriť faktúru

KROMBERG & Schubert - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KROMBERG & Schubert
IČO 31398693
DIČ 2020338144
IČ DPH SK2020338144
Dátum vzniku 13 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KROMBERG & Schubert
Priemyselný areál 3206
Kolárovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 681 369 €
Zisk 632 546 €
Aktíva 19 467 269 €
Vlastný kapitál 14 064 614 €
Kontaktné informácie
Email kssk@kroschu.com
Phone(s) 0357846101, 0357846800
Fax(es) 0357846764
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,094,775
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,507,792
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,491
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,415
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 10,076
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,482,301
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 468,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,013,996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,542,882
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,237,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,740,913
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 295,825
3. Výrobky (123) - /194/ 194,700
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,994
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 705,101
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 500,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 205,101
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,301,961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,951,607
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,923,169
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,438
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 331,872
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,482
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 298,388
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,368
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 293,020
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 44,101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 44,101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,094,775
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,636,060
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 603,514
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 603,514
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 400,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 400,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 632,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,457,475
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 234,205
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 142,856
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32,984
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 58,365
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,680,558
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,603,240
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,515
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,725
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 142,856
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 512,713
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 309,904
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,059
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57,786
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 542,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,717
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 417,995
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,240
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,240
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,572,308
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,681,369
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 348,987
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 39,598,098
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 625,223
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 48,165
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 8,570
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,139,148
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 913,178
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,841,142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 343,198
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,228,121
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -402
D. Služby (účtová skupina 51) 4,981,018
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,976,580
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,060,367
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,473,093
4. Sociálne náklady (527, 528) 443,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,678
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,240,533
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,240,533
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 908,037
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,499
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,878
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 840,227
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,077,108
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 149,793
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 138,544
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 138,469
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 11,249
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85,426
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 25,071
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 19,708
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,363
O. Kurzové straty (563) 28,663
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 31,692
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 904,594
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 272,048
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 252,581
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 19,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 632,546
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
 • IČO:31398693 DIČ: 2020338144 IČ DPH: SK2020338144
 • Sídlo: KROMBERG & Schubert, Priemyselný areál 3206, Kolárovo
 • Dátum vzniku: 13 Júla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.1998Nové sidlo:
   Priemyselný areál 3206 Kolárovo
   24.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ing. Harald Reiszner dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 13 Dunajská Streda 929 01
   13.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   26.09.1996Noví spoločníci:
   KROMBERG & Schubert Austria GmbH & Co. KG Ungargasse 111 Oberpullendorf Rakúska republika
   13.07.1995Nové obchodné meno:
   KROMBERG & Schubert s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod