Vytvoriť faktúru

NOXI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOXI
IČO 31398766
DIČ 2020306365
IČ DPH SK2020306365
Dátum vzniku 07 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOXI
Miletičova 23
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 626 883 €
Zisk 3 153 €
Aktíva 393 042 €
Vlastný kapitál 49 327 €
Kontaktné informácie
Email noxi@noxi.sk
Phone(s) 0244453641, 0917536354
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 552,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,049
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,049
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,049
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,301
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 354,506
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,189
3. Výrobky (123) - /194/ 272,522
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 958
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 70,837
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 153,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,889
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,889
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,481
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,621
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,472
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 976
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 552,326
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,431
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,024
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,153
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,301
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,321
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 19,798
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 19,798
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,523
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 518,610
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 196,905
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,905
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,225
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,564
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,237
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,456
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,370
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,370
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 605,381
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 626,883
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 597,864
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 27,924
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,068
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,052
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 194,530
D. Služby (účtová skupina 51) 308,409
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,312
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,520
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,955
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,837
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 701
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,231
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,833
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,815
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,797
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,423
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 6,422
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 727
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 727
O. Kurzové straty (563) 4,986
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,412
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -702
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,153
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017