Vytvoriť faktúru

S - TEAM Lab - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - TEAM Lab
IČO 31398936
DIČ 2020347538
IČ DPH SK2020347538
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - TEAM Lab
Martina Granca 3451/10
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 522 100 €
Zisk 62 418 €
Aktíva 371 219 €
Vlastný kapitál 280 583 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265427968, 0911212777
Mobile phone(s) 0911212777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 841,258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,347
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,347
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,787
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,284
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 785,800
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 164,022
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 160,053
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,969
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 196,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,441
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 412,171
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,071
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 396,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,111
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 841,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,201
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,713
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,826
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,826
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 337,326
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 337,622
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -296
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,418
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 415,057
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,050
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,050
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 412,564
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 273,271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,271
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,313
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,188
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 783
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 470
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 973
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 515,057
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 522,100
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 392,057
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 25,928
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,072
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,385
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 175,856
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,730
D. Služby (účtová skupina 51) 41,458
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 169,722
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,568
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,957
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,197
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,563
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,251
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,251
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,137
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,715
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 264,013
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 840
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 458
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 458
XII. Kurzové zisky (663) 382
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 296
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 295
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 544
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,259
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,841
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398936 DIČ: 2020347538 IČ DPH: SK2020347538
 • Sídlo: S - TEAM Lab, Martina Granca 3451/10, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Bezek, CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 11.07.1995
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 27.08.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Bezek, CSc. 8 834 € (44.4%) Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Bilík, CSc. 7 737 € (38.8%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Mária Bilíková 1 097 € (5.5%) Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
  Ing. Ján Eštok 750 € (3.8%) Bilíkova 30 Bratislava 841 02
  Ing. František Hutira 750 € (3.8%) Bratislava 831 03
  Ing. Zdeno Kardoš 750 € (3.8%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2013Nové sidlo:
   Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Tehelná 900 42
   Mária Bilíková Tehelná 838/8 Dunajská Lužná-Jánošíková 900 42
   Ing. Ján Eštok Bilíkova 30 Bratislava 841 02
   Ing. František Hutira Tehelná 3064/25 Bratislava 831 03
   Ing. Zdeno Kardoš Istrijská 6079/14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. Tehelná 838/8 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 27.08.1999
   30.09.2013Zrušené sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   05.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Martina Granca 3451/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.07.1995
   04.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 27.08.1999
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   10.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Viera Bezeková Pod Záhradami 3201/64 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Mária Bilíková časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   09.12.1996Nové predmety činnosti:
   leasing
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   S - TEAM Lab, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chrobákova 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie odborných kurzov a seminárov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a programovania
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír Bilík , CSc. časť Jánošíková 708 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bezek , CSc. Chrobákova 2 Bratislava