Vytvoriť faktúru

G4S Security Systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno G4S Security Systems
IČO 31398979
DIČ 2020347560
IČ DPH SK2020347560
Dátum vzniku 20 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G4S Security Systems
Višňová 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 286 200 €
Zisk 1 921 €
Aktíva 3 025 169 €
Vlastný kapitál -11 027 248 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259425111
Fax(es) 0254777481
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,941,233
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,941,196
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,714,823
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,714,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,781
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,324
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,457
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,592
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182,592
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,941,233
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,670,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,032,149
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,032,149
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,391
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 28,215
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,215
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,394,155
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,410,560
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,804,715
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,218
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,123
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,441
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,682
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 241,494
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 241,494
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 286,205
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 286,200
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 273,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,443
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 274,609
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 798
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -89,432
D. Služby (účtová skupina 51) 95,864
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,846
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 626
4. Sociálne náklady (527, 528) 20
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,309
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,920
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -1,920
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,757
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,161
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 881
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 881
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,921
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016