Vytvoriť faktúru

MOSCH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOSCH
IČO 31398987
DIČ 2020347527
IČ DPH SK2020347527
Dátum vzniku 12 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSCH
Karloveská 33
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 000 €
Zisk 11 819 €
Aktíva 55 779 €
Vlastný kapitál 48 602 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948130247, +421948283406
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 271,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 209,976
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 209,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 205,720
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,940
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 316
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,611
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,481
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 502
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 502
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,979
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,072
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,058
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,587
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,508
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,386
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,386
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,819
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 153,079
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,000
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,747
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,424
D. Služby (účtová skupina 51) 13,009
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,864
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,864
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,295
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,253
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,567
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,209
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,390
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,819
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016