Vytvoriť faktúru

BRILAND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRILAND
IČO 31398995
DIČ 2020338100
IČ DPH SK2020338100
Dátum vzniku 13 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRILAND
Beniakova 30
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 307 120 €
Zisk 1 673 €
Aktíva 74 272 €
Vlastný kapitál 23 313 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911445615, +421948424564, +421911489556, +421903449177, +421948061647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,109
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,109
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,109
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,989
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,812
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,380
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,449
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 118,098
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,986
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,010
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,673
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,112
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,966
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,791
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 135
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 826
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,214
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 307,120
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,069
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 303,884
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 167
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 303,412
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 149,089
C. Služby (účtová skupina 51) 138,086
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,959
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,156
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,190
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,792
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,708
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,778
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,075
M. Nákladové úroky (562) 461
N. Kurzové straty (563) 6
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 608
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,075
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,633
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015