Vytvoriť faktúru

ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
IČO 31399037
DIČ 2020330609
IČ DPH SK2020330609
Dátum vzniku 24 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY
Polianky 18
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 066 €
Zisk -154 264 €
Kontaktné informácie
Email ers@ers.sk
Phone(s) 0269307001, 0269307009
Fax(es) 0269307009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 355,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,282
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,272
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,272
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,554
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 101,456
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,481
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 56,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,104
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,635
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,622
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,637
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,042
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,595
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,422
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,262
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 355,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,073
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,431
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,431
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,880
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 136,954
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,834
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,264
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,212
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,698
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,023
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,675
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 12,260
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 12,260
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 443,618
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 174,021
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,021
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 257,423
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,041
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,548
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,585
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,636
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 28,046
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 28,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 142,945
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,066
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 94,731
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,214
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,121
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,354
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 97
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,248
D. Služby (účtová skupina 51) 98,829
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 165,115
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 118,387
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,669
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,059
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,127
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,403
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,403
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,535
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -165,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,771
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,551
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 412
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 412
XII. Kurzové zisky (663) 12,139
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 424
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 419
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,103
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 90
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,013
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154,264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399037 DIČ: 2020330609 IČ DPH: SK2020330609
 • Sídlo: ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY, Polianky 18, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05 25.11.1998
  Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 15.02.2005
  Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 15.02.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniel Satko 2 214 € (33.3%) Cabanova 13/G Bratislava 841 02
  Zdenek Vala 2 213 € (33.3%) Koprivnická 13 Bratislava 841 01
  Ján Režnák 2 213 € (33.3%) Hálova 9 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   28.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   08.06.2005Noví spoločníci:
   Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 01
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02
   Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Satko Cabanova 13/G Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.02.2005
   Zdenek Vala Koprivnická 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   07.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   23.04.2004Nové sidlo:
   Polianky 18 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Ľ. Fullu 3 Bratislava 841 05
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Režnák Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Augustín Havlík Bullova 25 Bratislava 841 01
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staromlynská 29 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   konzultačná a technicko-poradenská činnosť v oblasti predmetu činnosti spoločnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   vývoj, výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vývoj, výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   vývoj, výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   vývoj, výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   automatzované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Havlíková Bullova 25 Bratislava 841 01
   Ing. Dáša Režnáková Hálova 9 Bratislava 851 05
   Ing. Pavol Satko Myslenická 3084/175 Pezinok 902 03
   Anna Valová Komenského 1427 Liptovský Mikuláš 031 01