Vytvoriť faktúru

Ultra Print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ultra Print
IČO 31399088
DIČ 2020330620
IČ DPH SK2020330620
Dátum vzniku 12 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ultra Print
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 690 183 €
Zisk -47 654 €
Aktíva 267 920 €
Vlastný kapitál 21 304 €
Kontaktné informácie
Email ultraprint@ultraprint.eu
Webová stránka http://www.ultraprint.eu
Phone(s) +421243412464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 250,966
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 125,799
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,949
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 110,294
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,850
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,647
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,450
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 79,564
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,564
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,331
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,175
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 250,966
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,650
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 328,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 341,640
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -13,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,180
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,180
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,320
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -277,836
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -277,836
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,654
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,316
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,044
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 871
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 19,173
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 49,990
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 169,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 130,285
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,285
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,175
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,924
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,166
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,817
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 915
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 670,140
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 690,183
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 670,140
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,416
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 729,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 266,069
D. Služby (účtová skupina 51) 230,644
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 200,327
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 143,038
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,304
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 853
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,432
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,432
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,243
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,963
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 178,843
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,428
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,045
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,045
O. Kurzové straty (563) 205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399088 DIČ: 2020330620 IČ DPH: SK2020330620
 • Sídlo: Ultra Print, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
  Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 18.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miriam Holčíková 1 760 € (0.5%) 231 Miloslavov 900 42
  Mgr. Ján Holčík 4 880 € (1.4%) 231 Miloslavov 900 42
  Ultra Print Digital, s. r. o. 335 000 € (98.1%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2014Noví spoločníci:
   Ultra Print Digital, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   10.01.2014Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   25.02.2010Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   29.01.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   28.01.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Technická 7 Bratislava 821 04
   05.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   29.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PR Monitor, s.r.o. Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Ultra Print, s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 18.08.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   22.07.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.08.1995
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   13.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.09.2000Nové obchodné meno:
   MON.COM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba - ofsetová tlač
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   10.09.2000Zrušené obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   21.06.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom automobilov
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   20.08.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   19.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Fin Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho prenajímania
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Holčík , CSc. Šťastná 3 Bratislava 821 03
   Bc. Miriam Prokešová Š. Moyzesa 3/2 Žiar nad Hronom 965 01
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01
   Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Tiko Svätoplukova 5 Pezinok 902 01