Vytvoriť faktúru

FELS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FELS
IČO 31399223
DIČ 2020330631
IČ DPH SK2020330631
Dátum vzniku 12 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FELS
Ľudovíta Fullu 62
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 487 812 €
Zisk 6 819 €
Aktíva 341 366 €
Vlastný kapitál 60 669 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243412862, +421243633943
Fax(es) 0243633942
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,010
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,010
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,010
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,403
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 37,504
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 122,074
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,662
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 131,347
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 305,413
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,488
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,774
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,774
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 678
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 53,217
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,819
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 237,925
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,012
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 229,223
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,232
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,147
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,860
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 131,984
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,690
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 487,812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 470,716
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,096
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 458,182
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,639
C. Služby (účtová skupina 51) 197,191
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 186,254
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,089
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,233
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -44,831
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,607
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,630
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 236,886
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 12
X. Výnosové úroky (662) 12
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 400
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 399
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -388
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,242
P. Daň z príjmov (591, 595) 22,423
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,819
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015