Vytvoriť faktúru

Yotta Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Yotta Trade
IČO 31399240
DIČ 2020927029
IČ DPH SK2020927029
Dátum vzniku 27 Júla 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Yotta Trade
Šaštínska 52
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 208 €
Zisk 4 121 €
Aktíva 4 807 €
Vlastný kapitál 4 209 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 260,491
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,330
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,330
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,130
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,995
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 75,722
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,867
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,855
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 135,382
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 112,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,175
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,760
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 260,491
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 57,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,765
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,765
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -66,388
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,688
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,076
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,121
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 227,002
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 65,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 149,981
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,981
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,809
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,212
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 190,168
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 190,208
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,203
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 139,570
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,395
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,687
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 141,826
D. Služby (účtová skupina 51) 30,101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,310
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,310
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,521
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,928
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 255
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 255
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,146
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,146
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,121
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Files
4255693.tif
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016