Vytvoriť faktúru

KUPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUPEX
IČO 31399347
DIČ 2020322161
IČ DPH SK2020322161
Dátum vzniku 19 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUPEX
Jozefov Dvor 390
91942
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 186 524 €
Zisk 57 072 €
Aktíva 3 622 544 €
Vlastný kapitál 1 305 447 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335343831, 0335343832, 0335537287, 0335537295, 0335590446, 0335590448, 0335590449, 0800128610
Mobile phone(s) 0907813097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,214,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,828,311
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,828,311
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 133,262
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,322,903
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 272,864
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,259
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,081,023
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,376,729
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 391,088
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,524
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 386,564
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 855,148
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 674,957
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 674,957
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,103
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150,088
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130,493
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 569
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,924
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,710
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,710
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,214,750
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,362,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,179,378
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,707
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,707
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -894,235
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -894,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,670,353
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54,204
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,497
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,320
12. Odložený daňový záväzok (481A) 9,387
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,588,707
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,568
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,392,983
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,855
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,845
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,293
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,442
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 181,878
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 156,425
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,470,250
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,186,524
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,650,187
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,820,063
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,645
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705,629
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,126,459
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,395,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 547,988
D. Služby (účtová skupina 51) 2,937,580
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,741,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,229,795
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 399,167
4. Sociálne náklady (527, 528) 112,312
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 270,105
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 270,105
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,244
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,831
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,065
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,599,520
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,694
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2,686
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,397
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,397
O. Kurzové straty (563) 1,379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,587
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,396
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -676
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399347 DIČ: 2020322161 IČ DPH: SK2020322161
 • Sídlo: KUPEX, Jozefov Dvor 390, 91942, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   23.12.2005Nové sidlo:
   Jozefov Dvor 390 Voderady 919 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Hájniky 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   07.07.2003Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti
   nákup a spracovanie jatočnej hydiny
   mäsiarstvo a údenárstvo
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.07.1995
   06.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   06.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   19.07.1995Nové obchodné meno:
   KUPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava