Vytvoriť faktúru

ACO Stavebné prvky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACO Stavebné prvky
IČO 31399746
DIČ 2020338232
IČ DPH SK2020338232
Dátum vzniku 01 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACO Stavebné prvky
Fraňa Kráľa 35
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 221 222 €
Zisk 4 103 €
Aktíva 843 698 €
Vlastný kapitál 2 668 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453651, 0249102245, 0249224145, 0249102247, 0249102248
Fax(es) 0249102244
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 611,063
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,798
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,798
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 601,176
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 220
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,645
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,196
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,196
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,196
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 596,768
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 491,982
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,479
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 482,503
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 104,786
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 347
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,089
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,089
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 611,063
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,771
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 734,684
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -738,655
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -738,655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,103
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,292
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,061
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,061
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 583,645
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 533,817
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516,165
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,652
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,996
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,932
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,415
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,171
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,217,686
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,221,222
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,169,084
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,602
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,205,807
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,551,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,356
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,319
D. Služby (účtová skupina 51) 233,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 288,866
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 204,742
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,214
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,910
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,088
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,036
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,036
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 58,330
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,382
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,415
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 404,581
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,647
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 927
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 881
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 46
O. Kurzové straty (563) 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,502
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,639
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,776
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,673
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
 • IČO:31399746 DIČ: 2020338232 IČ DPH: SK2020338232
 • Sídlo: ACO Stavebné prvky, Fraňa Kráľa 35, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika 08.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. 6 639 € (100%) Am Ahlmannkai SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Lička Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   22.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   15.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Ličko Pejškov 33 Tišnov 666 01 Česká republika Vznik funkcie: 08.12.2014
   14.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   06.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Novosad M. Curie Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   05.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.10.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   01.07.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   30.06.2006Zrušené sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   15.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Novosad Miletičova 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.07.2005
   14.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   05.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Gerald Dirnböck Lokalbahnzeile 31 Baden 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 11.01.2005
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   19.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Villim Za Kaštieľom 1308/2 Smižany 053 11
   18.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   14.02.2000Nové sidlo:
   Šancová 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava
   20.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pavlovič Souhrady 6 Brno 625 00 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Okružná 1304/86 Michalovce 071 01
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   01.08.1995Nové obchodné meno:
   ACO Stavebné prvky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SEVERIN AHLMANN HOLDING G.m.b.H. Rendsburg Am Ahlmannkai SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Štefunková Latorická 3 Bratislava
   Hartmut Biesel Platanen Ring 16 24119 Kronshagen SRN dlhodobý pobyt na území SR : Latorická 3 Bratislava