Vytvoriť faktúru

METRIS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METRIS SLOVAKIA
IČO 31399771
DIČ 2020909374
IČ DPH SK2020909374
Dátum vzniku 01 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METRIS SLOVAKIA
Jána Jonáša 17
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 068 €
Zisk 21 801 €
Aktíva 13 763 €
Vlastný kapitál -40 712 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,330
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,330
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,295
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,295
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,347
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,347
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,688
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,557
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,131
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,330
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,911
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -53,990
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,801
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,241
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,131
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,151
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,068
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,130
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,937
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,258
D. Služby (účtová skupina 51) 8,817
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,854
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,883
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
O. Kurzové straty (563) -1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,761
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015