Vytvoriť faktúru

ROKOS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROKOS Bratislava
IČO 31399789
DIČ 2020330653
IČ DPH SK2020330653
Dátum vzniku 02 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROKOS Bratislava
Hradská 7, P.O.BOX 27
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 396 343 €
Zisk 411 713 €
Aktíva 676 669 €
Vlastný kapitál 262 914 €
Kontaktné informácie
Email rokos@rokosba.sk
Phone(s) 0245520629, 45520629
Mobile phone(s) 0911463643, 0911733391, 0911765006
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,292,494
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,590
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,590
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,704
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,820
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,214,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,044
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,044
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -2,926
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ -2,926
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,075,477
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,075,477
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075,477
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 132,493
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,570
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,923
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,816
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,816
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,494
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 674,626
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,969
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,969
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,653
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,653
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 85,291
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 94,217
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,713
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,868
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,705
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,705
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 580,093
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 357,176
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,176
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,181
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 132,535
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,992
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,070
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,070
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,396,343
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,444,654
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -53,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,691
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 898
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,858,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 812,926
D. Služby (účtová skupina 51) 1,370,458
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 607,078
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 459,131
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 139,558
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,389
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,343
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,041
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,041
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,926
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 537,357
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,207,370
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 88
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 53
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 502
O. Kurzové straty (563) 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -414
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 536,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 125,230
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 125,230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 411,713
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016