Vytvoriť faktúru

JUNIOR GAME - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUNIOR GAME
IČO 31399878
DIČ 2020874262
IČ DPH SK2020874262
Dátum vzniku 03 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUNIOR GAME
Bebravská 11
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 381 425 €
Zisk -256 617 €
Aktíva 8 560 624 €
Vlastný kapitál 5 824 742 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244256424, 0244257333, 0244441635, 0905666695, 024257333, 0244255733
Mobile phone(s) 0905666695
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,220,215
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 161,025
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 21,945
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 21,945
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 139,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,887
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,193
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,969,492
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,802,025
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 96,951
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,951
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,705,074
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,167,467
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,394
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,152,073
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 89,698
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,377
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 61,321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,220,215
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,590,352
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,481,836
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,481,836
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -256,617
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,593,668
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -8,175
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,150
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 23,963
12. Odložený daňový záväzok (481A) -38,288
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,587,171
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 905,276
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 905,276
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,923
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,618
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,985
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 474,537
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,672
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,195
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 36,195
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,381,425
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,604,043
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 388
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -223,006
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,730,303
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,317
D. Služby (účtová skupina 51) 3,478,866
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 486,801
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 345,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120,706
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,871
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,605,269
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,347
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,563
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 47,204
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -348,878
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,071,860
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,602
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 70,283
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 70,283
XII. Kurzové zisky (663) 87
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,018
O. Kurzové straty (563) 31
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,987
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 52,584
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,294
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -39,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,266
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -55,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -256,617
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016