Vytvoriť faktúru

ROSO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROSO
IČO 31400230
DIČ 2020338188
IČ DPH SK2020338188
Dátum vzniku 04 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSO
Rozvodná 3
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 269 620 €
Zisk 5 785 €
Aktíva 15 882 €
Vlastný kapitál -23 394 €
Kontaktné informácie
Email rososro@orangemail.sk
Phone(s) 0244455506, 0918685267
Mobile phone(s) 0905610307, 0918685267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,607
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 29,426
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,607
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,608
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,032
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,785
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 70,215
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 129
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,216
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,766
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 856
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,762
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,832
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,870
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 269,620
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 239,709
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,058
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,853
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 260,221
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,654
C. Služby (účtová skupina 51) 191,614
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,695
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 219
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,567
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,399
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,559
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,654
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 938
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,716
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,654
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,745
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400230 DIČ: 2020338188 IČ DPH: SK2020338188
 • Sídlo: ROSO, Rozvodná 3, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01 04.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Miklovič 6 639 € (100%) Rozvodná 3 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.08.1995
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   31.01.2000Nové sidlo:
   Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   30.01.2000Zrušené sidlo:
   Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   14.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   15.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hlinka Budatínska 5 Bratislava
   14.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   04.08.1995Nové obchodné meno:
   ROSO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   pozemné a inžinierské stavby
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   poradenstvo v odbore stavebníctva
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom malej stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Miklovič Rozvodná 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubica Miklovičová Pri šajbách 22 Bratislava 831 06