Vytvoriť faktúru

RACIO, Export-Import-Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RACIO, Export-Import-Consulting
IČO 31400345
DIČ 2020821880
IČ DPH SK2020821880
Dátum vzniku 07 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACIO, Export-Import-Consulting
Krajinská 1
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 611 645 €
Zisk 348 417 €
Aktíva 6 464 157 €
Vlastný kapitál 2 619 972 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255575255, +421255562673, +421255560127
Fax(es) 0255575255
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,196,885
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 90,461
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,530
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,066
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,865
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,865
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,072,429
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,219,691
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,219,691
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,811
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,811
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,769,014
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,743,912
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,912
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,958
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,144
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,913
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,283
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,995
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,536
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 24,459
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,196,885
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,022,298
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,470,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,820,000
2. Zmena základného imania +/- 419 650,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 266
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,570
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,570
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -232,744
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -232,744
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 422,789
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 422,789
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 348,417
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,174,587
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 99,348
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 95,544
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,804
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,939,511
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,583,793
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,791
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,566,002
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,604
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,024
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,327
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 157,186
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135,577
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,406
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,406
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,322
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,611,645
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,087,165
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 396,975
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,688
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,185,246
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,967,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,290
D. Služby (účtová skupina 51) 1,007,158
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 111,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,772
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,463
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,516
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,916
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,916
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,617
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 426,399
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446,454
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186,562
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 186,560
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,049
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,736
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,954
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,782
O. Kurzové straty (563) 136,782
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,531
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 447,912
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 99,495
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 105,443
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,948
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 348,417
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
 • IČO:31400345 DIČ: 2020821880 IČ DPH: SK2020821880
 • Sídlo: RACIO, Export-Import-Consulting, Krajinská 1, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 07.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  International Import Export Limited 5 133 437 € (97.4%) Hong Kong Čínska ľudová republika
  Ing, Zuzana Trnavská 136 563 € (2.6%) Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2016Noví spoločníci:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 07.08.1995
   09.07.2011Noví spoločníci:
   International Import Export Limited 3/F Jonsim Place, Queen´s Road East, Wanchai 228 Hong Kong Čínska ľudová republika
   28.05.2009Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   RACIO, Export-Import-Consulting, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama a propagácia