Vytvoriť faktúru

SK Cloud - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SK Cloud
Stav Zrušená
IČO 31400353
DIČ 2020322326
IČ DPH SK2020322326
Dátum vzniku 08 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK Cloud
Hraničná 12
82007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 026 965 €
Zisk 16 057 €
Aktíva 68 469 €
Vlastný kapitál -9 037 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,459,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 104,981
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 63,140
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 63,140
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,841
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,841
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,353,366
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 140,212
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 140,212
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 484,110
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 484,110
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,602,060
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,594,058
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,594,058
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 126,984
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 930
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 930
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,459,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,253
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 793
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 793
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,237
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,237
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,057
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,442,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,613
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 17,168
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 17,168
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 167
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,278
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,411,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,710,345
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,710,345
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,545
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,544
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,187
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656,790
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,026,966
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,026,965
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 98,561
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,927,842
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 562
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,004,404
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 121,010
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,463
D. Služby (účtová skupina 51) 3,838,136
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,956
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,349
4. Sociálne náklady (527, 528) 57
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 250
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,792
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,792
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,561
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,794
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,423
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 831
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 831
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 592
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,138
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,081
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,081
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,057
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
 • IČO:31400353 DIČ: 2020322326 IČ DPH: SK2020322326
 • Sídlo: SK Cloud, Hraničná 12, 82007, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Augusta 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   19.06.2014Nové obchodné meno:
   SK Cloud s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 12 Bratislava 820 07
   08.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným