Vytvoriť faktúru

COMPAREX Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMPAREX Slovakia
IČO 31400671
DIČ 2020306728
IČ DPH SK2020306728
Dátum vzniku 16 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMPAREX Slovakia
Röntgenova 28
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 470 653 €
Zisk -54 055 €
Aktíva 506 936 €
Vlastný kapitál 162 265 €
Kontaktné informácie
Email info@comparex.sk
Phone(s) 0252451020
Fax(es) 0252451012
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 400,278
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 362,525
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,400
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,400
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,544
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,031
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,513
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 179,943
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,943
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 153,638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 153,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37,753
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,573
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27,763
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,417
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,278
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,968
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 623,947
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 623,947
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,254
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 62,395
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 62,395
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -755,509
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 971
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -756,480
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,055
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 443,217
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,921
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,921
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 388,892
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 127,056
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,056
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 245,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,674
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,445
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 48,404
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,404
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 50,029
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 4,066
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 45,963
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,467,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,470,653
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,035,464
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 431,896
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 975
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,318
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,498,885
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 960,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,464
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -208
D. Služby (účtová skupina 51) 378,014
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,392
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,756
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,768
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,868
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 654
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,289
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,289
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,025
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,232
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,835
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,862
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 2,838
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,779
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,108
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,108
O. Kurzové straty (563) 1,399
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,906
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 8,022
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,055
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31400671 DIČ: 2020306728 IČ DPH: SK2020306728
 • Sídlo: COMPAREX Slovakia, Röntgenova 28, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mgr. Petr Dupák, MBA Vinohradská 3216/165 Praha - Strašnice 100 00 Česká republika 01.01.2014
  Ing. Jan Kárník Boloňská 307 Praha 10 109 00 Česká republika 01.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  COMPAREX CZ s.r.o. 996 € (0.2%) Praha 6 160 00 Česká republika
  COMPAREX Holding GmbH 622 951 € (99.8%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Petr Dupák , MBA Vinohradská 3216/165 Praha - Strašnice 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   Ing. Jan Kárník Boloňská 307 Praha 10 109 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   03.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Dominik Zeugswetter Mühlgasse 96 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.11.2012
   08.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Dominik Zeugswetter Mühlgasse 96 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.11.2012
   07.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Filip Krokowski Waflowa 15 Warszawa 02-971 Poľsko Vznik funkcie: 14.03.2011
   30.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   servis a údržba hardwaru a softwaru
   04.04.2012Noví spoločníci:
   COMPAREX Holding GmbH Lilienbrunngasse 7-9 Viedeň 1020 Rakúska republika
   03.04.2012Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Austria GmbH Hietzinger Hauptstrasse 19 Viedeň 1130 Rakúska republika
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Filip Krokowski Waflowa 15 Warszawa 02-971 Poľsko Vznik funkcie: 14.03.2011
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Igor Habán Nejedlého 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.10.2009
   22.03.2011Nové obchodné meno:
   COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 28 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroby komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
   kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   reklamné a marketingové služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   finančný leasing
   prenájom hnuteľných vecí
   informatívne testovanie, merianie, analýzy a kontroly
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   21.03.2011Zrušené obchodné meno:
   COMPAREX Slovakia spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 811 05
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Igor Habán Nejedlého 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.10.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Žák Exnárova 33 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.03.2004
   11.08.2007Noví spoločníci:
   COMPAREX CZ s.r.o. Evropská 2588/33a Praha 6 160 00 Česká republika
   COMPAREX Austria GmbH Hietzinger Hauptstrasse 19 Viedeň 1130 Rakúska republika
   10.08.2007Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Deutschland GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   08.08.2007Noví spoločníci:
   COMPAREX Deutschland GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Austria GmbH Hietzinger Hauptstrasse 119 Wien 1130 Rakúska republika
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Roland Kamitz Südtirolerstrasse 8 Mödling 2340 Rakúsko Vznik funkcie: 14.01.2003
   14.02.2005Noví spoločníci:
   COMPAREX Austria GmbH Hietzinger Hauptstrasse 119 Wien 1130 Rakúska republika
   13.02.2005Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Deutschland GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   13.04.2004Noví spoločníci:
   COMPAREX Deutschland GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Žák Exnárova 33 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.03.2004
   12.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Comparex Deutschland Holding GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Florián , CSc. Tománkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.08.2003 Skončenie funkcie: 15.03.2004
   25.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Florián , CSc. Tománkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.08.2003 Skončenie funkcie: 15.03.2004
   21.07.2003Nové obchodné meno:
   COMPAREX Slovakia spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 811 05
   20.07.2003Zrušené obchodné meno:
   COMPAREX Informačné systémy spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Mag. Roland Kamitz Südtirolerstrasse 8 Mödling 2340 Rakúsko Vznik funkcie: 14.01.2003
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.08.1995
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.08.1995
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava
   16.08.2002Noví spoločníci:
   Comparex Deutschland Holding GmbH Gottlieb - Daimler - Strasse 10 Mannheim 681 65 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava
   15.08.2002Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Informationssysteme GmbH, Gottlieb - Daimler -Strasse 10 Mannheim 681 65 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava
   03.04.2002Noví spoločníci:
   COMPAREX Informationssysteme GmbH, Gottlieb - Daimler -Strasse 10 Mannheim 681 65 SRN
   02.04.2002Zrušeny spoločníci:
   COMPAREX Informationssysteme GmbH, Gottlieb - Daimler -Strasse 10 Mannheim 681 65 SRN
   16.12.1998Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Chrobákova 26 Bratislava 841 02
   02.11.1995Nové sidlo:
   Chrobákova 26 Bratislava 841 02
   01.11.1995Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 35 Bratislava 811 05
   16.08.1995Nové obchodné meno:
   COMPAREX Informačné systémy spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 35 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom, leasing hardwaru a softwaru
   poradenské služby v oblasti informačnej technológie
   servis a údržba hardwaru a softwaru
   Noví spoločníci:
   COMPAREX Informationssysteme GmbH, Gottlieb - Daimler -Strasse 10 Mannheim 681 65 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Prokeš Rozvodná 17 Bratislava