Vytvoriť faktúru

SAIDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAIDA
IČO 31400795
DIČ 2020322513
IČ DPH SK2020322513
Dátum vzniku 18 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAIDA
Prešovská 39/A, P.O.BOX 30
82005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 156 815 €
Zisk -50 582 €
Kontaktné informácie
Email saida@saida.sk
Phone(s) 0255572363, 0255576376
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 758,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 479,873
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 459,873
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 329,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,642
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,100
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 37,525
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 20,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,748
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 17,748
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,955
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 12,955
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,955
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 855
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 82
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 773
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 247,558
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 247,558
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 758,989
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -512,371
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -468,760
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,152
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -469,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,582
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,271,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,045,668
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 841,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 841,307
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 577
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 203,784
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 223,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 195,441
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,441
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,560
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,784
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,769
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,990
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,148
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,148
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 156,816
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 156,815
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 156,007
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,844
D. Služby (účtová skupina 51) 21,514
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,767
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,587
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,745
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,205
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,213
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,213
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,683
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 112,649
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,939
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 214
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 214
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,725
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,939
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,622
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,582
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016