Vytvoriť faktúru

Market-Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Market-Consult
IČO 31400809
DIČ 2020306761
IČ DPH SK2020306761
Dátum vzniku 14 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market-Consult
Obchodná 2
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 614 489 €
Zisk -424 083 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254410483
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,490,917
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,059,909
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,059,909
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 305,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,754,523
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 431,008
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 296,214
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 227,274
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68,940
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,888
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,438
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,438
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,906
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,091
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 85,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,490,917
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,493,237
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,611,864
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,611,864
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,421
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,421
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 290,035
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,080,070
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -790,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,083
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,936,853
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 173,305
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 88,673
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 84,632
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 89,685
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,526
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,526
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,466
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,208
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,485
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,850
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,850
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,671,013
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 60,827
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 60,827
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 612,184
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 614,489
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 612,185
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 54
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 618,184
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82,903
D. Služby (účtová skupina 51) 239,317
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,945
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 249,474
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 249,474
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,545
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,695
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,123
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,123
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,123
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 425,630
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 414,940
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 414,940
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,690
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -417,507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -421,202
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -424,083
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016