Vytvoriť faktúru

Dominant Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dominant Consult
IČO 31400892
DIČ 2020306739
IČ DPH SK2020306739
Dátum vzniku 22 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dominant Consult
Tomášikova 50/C
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 333 106 €
Zisk 51 851 €
Kontaktné informácie
Email dominant@dominant.sk
Phone(s) 0326400002, 0326400003, 0249113601, 0249113603, 0249113604
Mobile phone(s) +421905706163, +421911706163, 0905706163, 0911706163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 928,599
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 343,570
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 224,413
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 221,013
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 119,157
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 119,157
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 583,293
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 217,797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 76,030
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,030
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 140,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,635
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 132
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 318,314
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 318,314
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,182
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,965
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,736
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,736
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 928,599
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 815,456
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,574
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 719,774
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 719,774
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,177
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 784
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 784
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,393
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,663
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,663
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,425
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,684
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,061
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,966
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 333,106
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 333,106
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 329,527
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,579
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,153
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,208
D. Služby (účtová skupina 51) 117,775
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117,221
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,713
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,372
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 748
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,154
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,154
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,437
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,953
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,263
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14,965
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14,965
XII. Kurzové zisky (663) 6
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 4,292
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,011
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 138
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,873
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,354
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400892 DIČ: 2020306739 IČ DPH: SK2020306739
 • Sídlo: Dominant Consult, Tomášikova 50/C, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01 19.05.1998
  Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02 23.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Tomšíková 8 298 € (50%) J. Zemana 99 Trenčín 911 01
  Ing. Vladimír Litvaj 8 298 € (50%) Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.07.1996
   04.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   07.11.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/C Bratislava III 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   06.11.2009Zrušené sidlo:
   Obchodná 42 Bratislava 811 06
   27.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.05.1998
   26.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   03.07.2001Nové predmety činnosti:
   managering
   propagačná činnosť
   akvizičná činnosť
   factoring a forfaiting /vymáhanie pohľadávok/
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková J. Zemana 99 Trenčín 911 01
   Ing. Vladimír Litvaj Slávičie údolie 5753/41 Bratislava 811 02
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   23.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Vladimír Litvaj Tilgnerova 4 Bratislava
   22.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   22.08.1995Nové obchodné meno:
   Dominant Consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 42 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   vzdelávacia a rekvalifikačná činnosť v oblasti ekonómie
   marketing
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   leasing strojov, prístrojov, zariadení a nehnuteľností
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Tomšíková Odborárska 16 Nové Mesto nad Váhom