Vytvoriť faktúru

NAD 820 Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NAD 820 Bratislava
IČO 31401023
DIČ 2020330708
IČ DPH SK2020330708
Dátum vzniku 01 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NAD 820 Bratislava
Rožňavská 2
82648
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 229 052 €
Zisk -103 700 €
Kontaktné informácie
Email nad820@nad820.sk
Phone(s) 0248484700, 0248484703, 0248484704, 0248484705, 0248484706, 0248484707, 0248484708, 0248484710, 0248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,808,412
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,729,224
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,693,415
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,744,598
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 898,163
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,654
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 35,809
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 30,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,979
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,196
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,941
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,288
4. Zvieratá (124) - /195/ 182
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,471
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,322
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,221
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,221
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,933
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 591
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,342
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 992
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 992
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,808,412
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,614,066
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,487,187
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,487,187
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -769,421
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -769,421
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,700
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,194,346
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 598
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 598
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 139,616
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,900
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,900
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,596
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,405
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,627
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,869
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,219
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,092
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,092
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,050,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,231,392
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,229,052
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 967
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,222,422
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 347
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,305,005
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 943
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 237,658
D. Služby (účtová skupina 51) 277,960
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 550,866
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 424,136
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 100,811
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,919
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 82,953
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 139,851
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 139,851
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 145
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 510
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,119
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -75,953
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 706,828
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,339
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,336
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,206
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,206
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,867
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -100,820
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31401023 DIČ: 2020330708 IČ DPH: SK2020330708
 • Sídlo: NAD 820 Bratislava, Rožňavská 2, 82648, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Vaverčák predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 08.10.2014
  Ing. Natália Vaverčák, PhD. podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 08.10.2014
  Radovan Kimák člen Muškátová 14 Košice 040 11 08.10.2014
  JUDr. Jozef Lalo člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 08.10.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 08.10.2014
   Ing. Natália Vaverčák , PhD. - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 08.10.2014
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 08.10.2014
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.2014
   17.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Jana Vavercak - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.05.2011
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.05.2011
   21.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Jana Vavercak - podpredseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.05.2011
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.05.2011
   JUDr. Jozef Lalo - člen Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.05.2011
   20.05.2011Zrušeny predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   zasielateľstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   24.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 25.03.2008
   23.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.06.2005
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
   opravy karosérií
   opravy cestných motorových vozidiel
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákup a predaj použitého tovaru
   predaj ojazdených motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj pohonných hmôt
   činnosť colného deklaranta
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   pneuservis
   fotografické služby
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   vedenie cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby
   kopírovacie služby
   pohostinská činnosť
   kovoobrábanie
   zasielateľstvo
   14.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba motorových a ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonokmických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov železiarského tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie)
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   vybavovanie colnej dekladrácie
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   prevádzkovanie colného skladu
   05.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.06.2005
   04.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.03.2005
   06.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kimák - člen Muškátová 14 Košice 040 11 Vznik funkcie: 30.03.2005
   Jana Vavercak - člen Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   05.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte - podpredseda Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.09.1995
   Jana Vavercak Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   15.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte - podpredseda Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.09.1995
   Jana Vavercak Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 17.10.1996
   14.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Jana Drábiková Čepenská 1214 Sereď 926 00 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Mgr. Jozef Lalo Slaská 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. Richard Novák Hrobákova 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   06.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Lalo Slaská 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ing. Richard Novák Hrobákova 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   05.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Balko 531 Kolíňany 951 78 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 21.03.2001
   21.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava Skončenie funkcie: 26.03.2003
   Ján Vaverčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   20.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava
   Ján Varerčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda 571 Šintava
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Drábik - podpredseda Čepenská 1214 Sereď 926 00
   10.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ján Varerčák - predseda Hutnícka 25 Bratislava 841 10
   09.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák - predseda Gruzínska 32 Bratislava 821 05
   04.02.1998Nové predmety činnosti:
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   vybavovanie colnej dekladrácie
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   prevádzkovanie colného skladu
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Drábiková Čepenská 1214 Sereď 926 00 Skončenie funkcie: 26.03.2003
   03.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hoška Nám. 1. mája 24 Senec 903 01
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Juraj Balko 531 Kolíňany 951 78 Skončenie funkcie: 06.06.2002
   Ján Drábik - podpredseda Čepenská 1214 Sereď 926 00
   Ing. Miroslav Hoška Nám. 1. mája 24 Senec 903 01
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Prof.Ing. Juraj Trnovský , CSc. Budatínska 35 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 21.03.2001
   Ján Vaverčák - predseda Gruzínska 32 Bratislava 821 05
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gazdík Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Moravec Igram 96 Báhoň 900 84
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   17.08.1995Nové obchodné meno:
   NAD 820 Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná doprava osobná-nepravidelná
   nákladná taxislužba
   vnútroštátne zasielateľstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba motorových a ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonokmických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru (najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov železiarského tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Gazdík Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Moravec Igram 96 Báhoň 900 84
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava 851 01