Vytvoriť faktúru

SIGNUM GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIGNUM GROUP
IČO 31401252
DIČ 2020306805
IČ DPH SK2020306805
Dátum vzniku 25 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGNUM GROUP
Radlinského 10
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 650 €
Zisk -32 359 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 263,241
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 263,241
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 204,415
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,126
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,970
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,056
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 276,481
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -175,567
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -150,511
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -32,359
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 452,048
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 443,048
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,333
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15,483
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,971
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 403,261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,650
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,529
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 76,592
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,529
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 118,378
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,879
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,692
C. Služby (účtová skupina 51) 35,203
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,671
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 504
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,433
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 13,667
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,329
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,728
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,347
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,671
M. Nákladové úroky (562) 1,249
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 422
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,671
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -31,399
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -32,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015