Vytvoriť faktúru

INOVA - Electric - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INOVA - Electric
Stav V likvidácii
IČO 31401414
DIČ 2020354886
IČ DPH SK2020354886
Dátum vzniku 31 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INOVA - Electric
Tešedíkova 85
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 147 912 €
Zisk -58 079 €
Kontaktné informácie
Email inova@inova-electric.sk
Phone(s) 0245526295, 0245526296
Mobile phone(s) +421905717653, 0905717653
Fax(es) 0245526296, 0245526295
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 66,029
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,987
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,650
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,650
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,506
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,506
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,506
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,831
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 42
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 42
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,029
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 37,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 63,273
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -58,079
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,741
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,741
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,115
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,115
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,233
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,393
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 191
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 191
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) -19,210
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 147,912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 137,490
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,422
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,957
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 156,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,345
D. Služby (účtová skupina 51) 7,453
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,769
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,180
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,205
4. Sociálne náklady (527, 528) 384
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,690
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,045
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,008
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,035
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,035
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,079
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -58,079
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015