Vytvoriť faktúru

EKOMET - KUPREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOMET - KUPREX
IČO 31401546
DIČ 2020338771
IČ DPH SK2020338771
Dátum vzniku 05 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOMET - KUPREX
Svätoplukova 1730
02001
Púchov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 710 734 €
Zisk 6 609 €
Kontaktné informácie
Email kuprexpb@stonline.sk
Phone(s) 0424327272, 0424631684, 0424325873
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 236,229
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 137,228
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 137,228
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,946
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,815
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,715
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 83,752
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,965
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,843
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,604
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36,239
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,720
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,720
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,944
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 220
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,819
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,419
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,036
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,036
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,229
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,384
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,816
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,816
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,609
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,845
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,078
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,393
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,393
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,462
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,832
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,468
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,530
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,530
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 695,464
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 710,734
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 664,889
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,732
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,389
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,624
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 701,350
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 194,352
D. Služby (účtová skupina 51) 128,735
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 364,210
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 261,218
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,329
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,663
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,163
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,851
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,851
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,384
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 375,998
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 111
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
O. Kurzové straty (563) 313
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 258
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,323
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,609
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
 • IČO:31401546 DIČ: 2020338771 IČ DPH: SK2020338771
 • Sídlo: EKOMET - KUPREX, Svätoplukova 1730, 02001, Púchov
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.1998Nové sidlo:
   Svätoplukova 1730 Púchov 020 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vojsovič Janka Krála 18/49 Nová Dubnica 018 51
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Árendáš Pri vinohradoch 61 Bratislava 831 06
   12.03.1997Nové obchodné meno:
   EKOMET - KUPREX spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
   výroba ventilov a armatúr
   Noví spoločníci:
   LoCo a.s. IČO: 31 406 734 Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Ing. Milan Martaus SNP 1428/9-24 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Sirotný Nábrežná 1022/36 Považská Bystrica 017 01
   05.09.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia