Vytvoriť faktúru

AYCaN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AYCaN
IČO 31401571
DIČ 2020330730
IČ DPH SK2020330730
Dátum vzniku 05 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AYCaN
Hraničná 337/7
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 360 €
Zisk 2 667 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 750
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,470
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,159
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,446
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,156
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,220
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,567
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,320
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 181
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,399
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,667
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,653
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,953
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,656
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,297
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 64,360
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,002
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,358
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,207
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41,512
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,412
C. Služby (účtová skupina 51) 8,171
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 281
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 750
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,153
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,265
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,377
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,375
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,377
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,776
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,109
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015