Vytvoriť faktúru

IZOL STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IZOL STAV
Stav V likvidácii
IČO 31401783
DIČ 2020322601
IČ DPH SK2020322601
Dátum vzniku 07 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IZOL STAV
Estónska 1
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 207 869 €
Zisk 7 957 €
Aktíva 131 705 €
Vlastný kapitál 10 622 €
Kontaktné informácie
Email izolstav@izolstav.sk
Webová stránka http://www.izolstav.sk
Phone(s) +421245525736
Mobile phone(s) +421905710927, +421905615987
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 112,401
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,142
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,142
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 793
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,530
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,208
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,711
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,711
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,201
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,201
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,201
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,098
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,772
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,772
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 326
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30,708
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,490
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,051
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 112,401
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,579
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,131
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,131
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,852
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,478
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,626
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,957
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,822
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,331
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,331
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 85,896
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,160
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,160
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,160
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,299
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,277
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,595
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,595
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 207,720
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 207,869
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 207,720
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 149
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,453
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,473
D. Služby (účtová skupina 51) 62,194
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,487
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,968
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,166
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,353
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 947
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,296
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,296
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,056
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,416
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,053
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,088
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,088
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,957
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016