Vytvoriť faktúru

EUROLINE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROLINE SLOVAKIA
IČO 31401848
DIČ 2020322645
IČ DPH SK2020322645
Dátum vzniku 08 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLINE SLOVAKIA
Stará Vajnorská 17/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 663 314 €
Zisk 55 557 €
Aktíva 334 635 €
Vlastný kapitál 64 062 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244458549, 0800135955, 44458549
Fax(es) 0244458552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 321,998
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,204
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 119
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 119
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,085
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,085
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,935
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 57,547
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,516
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 54,423
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,608
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 152,096
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,538
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,538
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 63,985
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 887
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,686
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,292
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,500
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,792
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,859
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 321,998
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 103,663
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,563
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,563
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,904
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 66,896
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,557
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,670
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,563
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,946
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 617
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 210,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 134,410
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,410
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,331
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,572
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,663
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,937
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,176
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,018
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,018
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 665
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 663,314
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,116
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 646,114
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,084
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 580,113
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,978
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 98,713
D. Služby (účtová skupina 51) 164,850
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 269,183
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 191,644
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,981
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,558
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,401
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,900
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,900
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,088
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 83,201
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 382,689
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 57
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,717
O. Kurzové straty (563) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,682
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,541
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,984
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,984
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015