Vytvoriť faktúru

ORGA - TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORGA - TRADE
IČO 31402038
DIČ 2020363587
IČ DPH SK2020363587
Dátum vzniku 14 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ORGA - TRADE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 081 713 €
Zisk 1 018 098 €
Aktíva 375 402 €
Vlastný kapitál 322 417 €
Kontaktné informácie
Email fabryova@orgatrade.sk
Phone(s) 0903479161
Mobile phone(s) 0903479161
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,430,112
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,453
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,113
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,113
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,340
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,262
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 78
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,466
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,206
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,106
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,106
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,281,140
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,013
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,278,127
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,193
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 951
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 83,242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,430,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 498,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 498,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 124,274
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 124,274
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -202,314
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -202,314
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,018,098
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 971,825
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,947
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 930,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,083
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,083
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 450,078
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,800
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467,888
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,029
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,029
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,229
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 20,229
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,081,478
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,081,713
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,081,478
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,794,270
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,133,670
D. Služby (účtová skupina 51) 808,300
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 843,010
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 779,114
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,302
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,594
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 381
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,772
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,772
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,137
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,287,443
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,139,508
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,039
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,039
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,039
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,138
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,125
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,287,344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 269,246
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 269,246
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,018,098
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016