Vytvoriť faktúru

ta-3 vody - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ta-3 vody
IČO 31402186
DIČ 2020855958
IČ DPH SK2020855958
Dátum vzniku 06 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ta-3 vody
03101
Demänovská Dolina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 372 €
Zisk -5 416 €
Aktíva 206 841 €
Vlastný kapitál 4 238 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 263,141
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 251,761
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 251,761
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,960
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,348
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,156
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,935
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 221
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,032
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 317
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,715
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 263,141
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,403
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,403
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,416
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,320
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 172,523
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,523
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 170,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,797
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,798
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,798
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,280
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 140
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 97
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,447
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35
Dátum aktualizácie údajov: 11.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,272
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,372
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,271
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,416
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,307
D. Služby (účtová skupina 51) 7,814
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,359
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,484
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,795
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,795
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,511
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 412
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 302
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 302
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,456
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,416
Dátum aktualizácie údajov: 11.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.02.2016