Vytvoriť faktúru

International BEZ Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno International BEZ Group
IČO 31402461
DIČ 2020354974
IČ DPH SK2020354974
Dátum vzniku 26 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International BEZ Group
Rybničná 40
83554
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 835 835 €
Zisk 828 667 €
Kontaktné informácie
Email smeringova@bez.sk
Phone(s) 0244882062, 0244887188, 0249595315, 0249611565, 0249611583, 0918700250
Mobile phone(s) 0918700250
Fax(es) 0244884768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,087,061
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,778,995
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 238,300
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 81,965
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 156,335
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 308,557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 308,557
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,232,138
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,232,138
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,282,535
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,216
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,256,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,414,908
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,414,908
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 838,030
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,645
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,736
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,447
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,531
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,087,061
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,273,808
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,972
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,255,933
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,256,094
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -161
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 828,667
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,813,253
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,691,644
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,675,101
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,543
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 21,287
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 21,287
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 97,329
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,643,107
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,959
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,959
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,205,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,766
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,285
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,301
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,796
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 46,686
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,686
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,200,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,734,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,835,835
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,734,305
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 99,468
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,786
D. Služby (účtová skupina 51) 503,165
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,027,428
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 758,487
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 251,908
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,033
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,899
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,900
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,900
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,365
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,782
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,165,354
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 838,134
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 838,030
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 838,030
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 104
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,349
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44,142
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 41,396
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,746
O. Kurzové straty (563) 1,366
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,841
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 789,785
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 831,567
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,900
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,900
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 828,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402461 DIČ: 2020354974 IČ DPH: SK2020354974
 • Sídlo: International BEZ Group, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 26.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Šmatlík 51 451 € (31%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. 16 597 € (10%) Bratislava 835 54
  TAD INVEST a.s. 31 535 € (19%) Bratislava 811 06
  Ing. Marián Pochaba 16 597 € (10%) Bratislava 831 01
  Ing. Tibor Hajnala, CSc. 11 618 € (7%) Bratislava 851 06
  ELEKTECH s. r. o. 21 577 € (13%) Bratislava 835 54
  Ing. Marián Slavkovský 16 597 € (10%) Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Marián Slavkovský Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
   24.03.2014Zrušeny spoločníci:
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   29.01.2013Noví spoločníci:
   ELEKTECH s. r. o. Rybničná 40 Bratislava 835 54
   28.01.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   28.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pochaba Brusnicová 24 Bratislava 831 01
   Ing. Tibor Hajnala , CSc. Lietavská 5 Bratislava 851 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2007Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Na Štyridsiatku 7 Bratislava 811 06
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   12.02.2007Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   06.01.2006Nové obchodné meno:
   International BEZ Group spol. s r.o.
   05.01.2006Zrušené obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   10.12.2005Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   logistická činnosť v oblasti elektrotechniky v rozsahu voľnej živnosti
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   01.06.2001Noví spoločníci:
   BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. IČO: 31 383 475 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   20.02.1998Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   13.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.05.1997Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.05.1997Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   18.12.1995Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kopírovacie služby
   počítačová grafika
   výroba, montáž, opravy a údržba zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01