Vytvoriť faktúru

INTERCHAIR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCHAIR
IČO 31402623
DIČ 2020322678
IČ DPH SK2020322678
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCHAIR
Trnavská 112
82633
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 251 425 €
Zisk -48 963 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243414016, 0243414149, 0243414150, 0903239290
Fax(es) 0243414016, 0243414149
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 921,592
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 420,528
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 420,528
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 404,893
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,635
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 500,177
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,464
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 73,464
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,200
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 381,506
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 380,710
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,710
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 497
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 299
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,007
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,952
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 887
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,592
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,900
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,906
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,548
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,548
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 76,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 76,827
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,963
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,692
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,354
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 10,828
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 10,828
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,526
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 28,316
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 466,086
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 388,533
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,533
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,943
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,876
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,833
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,901
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,290
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,290
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 252,646
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,283,453
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,251,425
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,123
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,220,158
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,020
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 26,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,497
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 889,414
D. Služby (účtová skupina 51) 168,080
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,512
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,783
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,799
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,991
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,944
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,944
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,869
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,072
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,987
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,732
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,652
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,652
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,070
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,725
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,797
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,166
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,963
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015