Vytvoriť faktúru

Schindler výťahy a eskalátory - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schindler výťahy a eskalátory
IČO 31402828
DIČ 2020338419
IČ DPH SK2020338419
Dátum vzniku 27 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Schindler výťahy a eskalátory
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 806 158 €
Zisk 521 105 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232724111, 0252451108, 0252451187, 0252451188, 0252451189, 0326402530, 0326581606, 0326581607, 0484
Fax(es) 0232724000
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,968,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 398,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 398,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,745
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 363,525
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,505,216
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 284,367
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 284,367
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 498,718
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 262,466
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,466
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 236,252
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,577,530
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,029,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,029,717
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,047,813
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,500,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,144,601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,103
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,142,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,949
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 47,890
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,968,435
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,965,652
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 962,626
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 962,626
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,694,405
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 225,364
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 225,364
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 15,925
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 15,925
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -453,773
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 146,723
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -600,496
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 521,105
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,999,095
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23,211
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,211
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,172
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,172
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,328,185
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,649,988
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 932,436
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717,552
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 284,420
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 101,544
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 77,577
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 638,527
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 86,437
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 552,090
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,688
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,688
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,743,110
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,806,158
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,743,110
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 56,289
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,759
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,048,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,645,907
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,013
D. Služby (účtová skupina 51) 2,691,365
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,508,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,811,831
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 653,172
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,827
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,399
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 95,439
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 95,439
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -81,676
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170,251
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 757,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,401,825
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 896
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 896
XII. Kurzové zisky (663) 444
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,347
O. Kurzové straty (563) 284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,063
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 738,604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 217,499
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 223,279
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 521,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016