Vytvoriť faktúru

MEDIKO. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIKO.
IČO 31402917
DIČ 2020323096
IČ DPH SK2020323096
Dátum vzniku 28 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIKO.
Šustekova 2
85216
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 388 214 €
Zisk 88 510 €
Kontaktné informácie
Email mediko@stonline.sk
Phone(s) 0262414133, 0262414131
Fax(es) 0262414132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,195,169
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,430
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,430
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,864
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 352
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 29,928
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,149,862
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 147,037
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 147,037
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 988,998
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 988,998
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 988,998
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,827
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,344
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,877
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,877
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,195,169
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,164
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 724
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 724
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 272,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 272,230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,510
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 826,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 408
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 408
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 616,035
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 574,503
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,503
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,856
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,049
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,553
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,636
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,438
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,899
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 204,582
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 81
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 81
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,242,492
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,388,214
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,241,311
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,181
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,722
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,253,711
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,087,654
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,466
D. Služby (účtová skupina 51) 78,387
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,740
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,567
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,951
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,324
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,947
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,947
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,835
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,840
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,985
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,340
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,367
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,367
O. Kurzové straty (563) 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,899
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,175
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,665
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,665
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31402917 DIČ: 2020323096 IČ DPH: SK2020323096
 • Sídlo: MEDIKO., Šustekova 2, 85216, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 06.10.1995
  Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 15.04.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhMr. Štefánia Sochorová 3 417 € (51%) Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
  Monika Križanová 3 283 € (49%) Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2010Noví spoločníci:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04
   25.08.2009Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Križanová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   24.08.2009Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   20.05.2009Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Šustekova 3672/20 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   Monika Sochorová Šustekova 3643/8 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 15.04.2009
   19.05.2009Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.09.2002Noví spoločníci:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   11.09.2002Zrušeny spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   13.06.2002Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 852 16
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 06.10.1995
   12.06.2002Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   02.09.1999Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   06.11.1998Noví spoločníci:
   SL Plus a.s. IČO: 35 720 450 Nám. SNP 6 Bratislava 811 01
   05.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Pro Fin o.c.p., a.s. IČO: 34 106 049 Štefániková 21 Trnava
   17.08.1998Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   27.03.1996Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 820 05
   26.03.1996Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   MEDIKO. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť colných deklarantov
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľká činnosť v oblasti colnej deklarácie
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv v rozsahu: dovoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných humánnych HVLP uschovávaných pri obyčajnej teplote a prostriedkov zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   S.L. PHARMA HOLDING, s.r.o. IČO: 31 433 049 Železničná 12 Hlohovec 920 01
   Sidónia Bachratá 307 Dolná Krupá 919 65
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodovskej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Miroslav Kluknavský Sihotská 3 Hlohovec